TOP

2014 VOL 6, ISSUE 4

Contents

Cover  ContentsEditorial Board
İsmail ÖNDEN, Fahrettin ELDEMİR, Metin ÇANCI
Clustering Logistics Facilities in a Metropolitan Area via a Hot-Spot Analysis
 Abstract Full Text Extensive Summary
Cemal ELİTAŞ, Erol MUZIR
Küresel İklim Değişikliğinin Üretim Üzerine Etkisi: İstanbul İli Sıcaklık Değişimleri ile Üretim Endeksi İlişkisi (Influence of Global Climate Change on Production: Correlation between the Production Index and Temperature Changes in Istanbul)
Abstract Full Text Extensive Summary
Ali KILIÇ, Hakan EREN, Ali GÜRSOY
Yenilikçilik Faktörlerinin Örgütlerin Vizyon ve Misyon İfadelerindeki Varlığı; Fortune Türkiye İlk 100 Firma Örneği (The Existence of Innovation Factors In the Vision and Mission Statements of Organizations, the Case of Fortune 100 Companies of Turkey)
Abstract Full Text Extensive Summary
R. Pars ŞAHBAZ, M. Cüneyt ŞAPCILAR
Satın Alma Karar Sürecini Etkileyen Faktör Olarak Ailenin Seyahat Acentaları Müşterileri Açısından Analizi (An Analysis of Family as a Factor Affecting Purchase Decision Process In Terms Of Costumers of Travel Agencies)
Abstract Full Text Extensive Summary
Begüm ŞAHİN, Selma KALYONCUOĞLU
Unilever Knorr’un Türkiye Pazarı İçin Ürün Kararlarında Uyguladığı Stratejilerin Standardizasyon ve Adaptasyon Kapsamında Değerlendirilmesi (Evaluation Within the Scope of Standardization and Adaptation of the Product Decisions Strategies Implemented by Unilever Knorr in the Turkish Market)
Abstract Full Text Extensive Summary
Ömer Rıfkı ÖNDER, Gamze BAYIN
Poliklinik ve Klinik Hastalarının Kurum İmajı ve Hasta Bağlılığı Algılarının Karşılaştırılması: Ankara’da Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği (Comparison of Corporate Image and Patient Loyalty Perceptions of Outpatients and Inpatients: Example of a Training and Research Hospital in Ankara)
Abstract Full Text Extensive Summary
Mesut ÖNCEL, Şerafettin SEVİM
Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Kurumsal İtibar Yönetimi: Yükseköğretimde Yapılandırılmasına Yönelik Bir Model Önerisi (Creating Sustainable Competitive Advantage through Reputation Management: A Model Development for Restructuring Higher Education)
Abstract Full Text Extensive Summary
Yusuf KAYA, Serkan ÖZDEMİR
Muhasebe Meslek Mensuplarının Sundukları Hizmetin Müşteri Tarafından İlişkisel Pazarlama Anlayışı Doğrultusunda Değerlendirilmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma (An Emprıcal Study Intend to Evaluatıon of the Service Presenting By The Groups of Accountancy Profession Towards The Relatıonship Marketıng Percept of Customers)
Abstract Full Text Extensive Summary
Recep ÇAKAR, İlker SAKINÇ
Basel Düzenlemeleri Kapsamında KOBİ’lerin Derecelendirme Sürecine Adaptasyonları: Çorum İlinde Bir Araştırma (The Adaptations of SMEs into Rating Process within the Scope of Basel Arrangements a Study in the city of Corum)
Abstract Full Text Extensive Summary
Fatih Burak GÜMÜŞ, Kemal ŞERİT
Yangın Sigortası Edinme ile Bireylerin Kaygı Düzeyleri mi Yoksa Demografik Özellikleri mi ilişkilidir? (Is There Any Relationship Between Making Fire Insurance With Persons ’Demographics Features And Otherwise With Persons’ Anxiety Level?)
Abstract Full Text Extensive Summary
READ MORE