TOP

2015 VOL 7, ISSUE 1

Contents

Cover  ContentsEditorial Board
Summaira NAZ
Relationship of Life Satisfaction and Job Satisfaction among Pakistani Army Soldiers
 Abstract Full Text
Ali Murat ALPARSLAN, Ali CAN
The Antecedents of Extra-Role Organizational Behaviors:  A Qualitative Research on Soldier
Abstract Full Text
Serkan ÖZDEMİR, Cemal ELİTAŞ
The Risks of Cloud Computing in Accounting Field and the Solution Offers: The Case of Turkey
Abstract Full Text
Mustafa UĞURLU, Şerafettin SEVİM
Artificial Neural Network Methodology In Fraud Risk Prediction On Financial Statements; An Emprical Study In Banking Sector
Abstract Full Text
Öznur GÖKKAYA, Gönül KAYA ÖZBAĞ
Linking Core Competence, Innovation and Firm Performance
Abstract Full Text
Kutay OKTAY, Bilgehan GÜLCAN, Musa ÇAKIR
The Level of Brand Awareness in Consumer Electronic Products: The Example of Kazakhstan and Kyrgyzstan
Abstract Full Text
Alptekin SÖKMEN, Emre Burak EKMEKÇİOĞLU, Kamil ÇELİK
Algılanan Örgütsel Destek, Örgütsel Özdeşleşme ve Yönetici Etik Davranışı İlişkisi: Araştırma Görevlilerine Yönelik Araştırma (The Relationship between Perceived Organizational Support, Organizational Identification, and Manager’s Ethical Behaviors: Perception of Research Assistants in Universities)
Abstract Full Text Extensive Summary
Aysun KANBUR
İş-Aile/Aile-İş Çatışması ile Mücadele Etmenin Bir Yolu Olarak Sosyal Zekanın Keşfedilmesi Üzerine Bir Araştırma (A research for Exploring the Social Intelligence as a Way of Coping with Work-Family (WFC)/Family-Work (FWC) Conflict)
Abstract Full Text Extensive Summary
Ali Kemal CEYLAN, Gaye MAT ÇELİK, Abdurrahim EMHAN
Personel Güçlendirmesi ve Yönetici Desteğinin İş Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Enerji Sektöründe Bir Uygulama (The Impact of Personel Empowerment and Supervisor Support on Job Satisfaction: An Application in the Energy Sector)
Abstract Full Text Extensive Summary
Harun DEMİRKAYA, Ali AKDEMİR, Engin KARAMAN, Özlem ATAN
Kuşakların Yönetim Politikası Beklentilerinin Araştırılması (Research on Expectations of Generations for Management Policies)
Abstract Full Text Extensive Summary
Gönül KONAKKAYA, Ali AKDEMİR, Banu ERGEN, Ahmet B. SOLMAZTÜRK, Alper GÜRER, Fatih AKTÜRK, Oktay GÖKDEMİR, Ömer YAMAÇ, Selçuk SEZEN, Sinem YAVUZ, Uğur TIN
Üniversite Öğrencilerinin Akademisyen ve Ebeveyn Etkileşimleri Işığında Liderlik Modeli Belirlenmesinde Karizma ve Entelektualite Etkisinin Araştırılması (Investigation Of The Charisma And Intellectuality Effect In Determining A Leadership Model In The Light Of University Students’
Interaction With Their Academicians And Parents)
Abstract Full Text Extensive Summary
M. Gökhan BİTMİŞ
Algılanan Örgütsel Desteğin Pozitif Psikolojik Kapasiteler Üzerindeki Etkisi: Hemşireler Üzerine Bir Uygulama (The Impact of Perceived Organizational Support on Positive Psychological Capacities: A Study of Nurses)
Abstract Full Text Extensive Summary
Gamze BAYIN, Gözde YEŞİLAYDIN, Afsun Ezel ESATOĞLU
Hemşirelerde Örgütsel Sessizlik Nedenlerinin Belirlenmesi (Determination of Reasons for Organizational Silence of Nurses)
Abstract Full Text Extensive Summary
Onur GÖRKEM
Franchising Sistemi Uygulanan Fast Food İşletmelerinde Örgütsel Bağlılık:  Denizli Örneği (Organizational Commitment In Fast Food Franchising
Businesses: The Case of Denizli)
Abstract Full Text Extensive Summary
Kemal EROĞLUER, Özer YILMAZ
Etik Liderlik Davranışlarının Algılanan Örgüt İklimi Üzerine Etkisine Yönelik Bir Uygulama: İş Yaşamında Yalnızlık Duygusunun Aracılık Etkisi (The Effect of Ethical Leadership Behavior on Perceived Organizational
Climate: Mediating Role of Work Loneliness)
Abstract Full Text Extensive Summary
Feyyaz ZEREN, Mehmet BAYĞIN
Genetik Algoritmalar ile Optimal Portföy Seçimi: BİST-30 Örneği (Optimal Portfolio Selection with Genetic Algorithm: An Example of BIST-30)
Abstract Full Text Extensive Summary
Ahmet Vecdi CAN, Erkan ÖZTÜRK
Şirket Kârlarının Sürdürülebilirlik Durumunun İncelenmesi: BIST Şirketleri Üzerine Sektörel Bir Araştırma (Examination of Sustainability Status of Company Profits: A Sectoral Research for BIST Companies)
Abstract Full Text Extensive Summary
Süleyman Can YILDIRIR
Havayolu Taşımacılığında Rekabet Unsurlarının Değişkenliği ve Hizmet İnovasyonu İle Müşteri Memnuniyetinin Artırılması: Yeni Bir “Mil+Süre Puanı” Uygulaması (Variability of Competitive Factors in Air Transportation and Improving Customer Satisfaction with Service Innovation: A New “Mile + Time Score” Application)
Abstract Full Text Extensive Summary
Aydan BEKAR, Nermin OLAY
İngiliz Turistlerin Taklit Ürün Satın Alma Davranışının İncelenmesi: Fethiye Örneği (An Analysis of British Tourists’ Purchasing Behavior of Imitation Products: A Case of Fethiye)
Abstract Full Text Extensive Summary
Yaşar SARI, Gülsün YILDIRIM
Türkiye Turizmi Bağlamında Ortadoğu Pazarı Üzerine Bir Araştırma (A Research on the Middle East Market within the Context of Turkey Tourism)
Abstract Full Text Extensive Summary
Emine ÇINA BAL
TMS- 40 “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” Standardına Göre Halka Açık Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerini Değerleme Politikalarının İncelenmesi (Examining The Measurement Methods of Investment Properties of Real Estate Investment Trusts According to Turkish Accounting Standard 40: Investment Properties
Standard
)
Abstract Full Text Extensive Summary
READ MORE