TOP

2014 VOL 6, ISSUE 3

Contents

Cover  ContentsEditorial Board
Aykut EKİYOR, E. Asuman ATİLLA
Word of Mouth Marketing in Mouth and Dental Health Centers towards Consumers
Abstract Full TextExtensive Summary
Feyyaz ZEREN, Oylum Şehvez ERGÜZEL
Forecast Share Prices with Artificial Neural Network in Crisis Periods
 Abstract Full Text Extensive Summary
Hakan TURGUT
Algılanan Örgütsel Desteğin İşletme Performansına Etkisinde İç Girişimciliğin Aracılık Rolü (The Mediating Role of Internal Entrepreneurship in The Effect of Perceived Organizational Support to The Business Performance)
Abstract Full Text Extensive Summary
Mustafa TAŞLIYAN, Bengü HIRLAK, Gamze Ebru ÇİFTÇİ
Akademisyenlerin Duygusal Zekâ, İş Tatmini ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki (The Investigation of Relationship between Emotional Intelligence and Job Satisfactions with Burnout Level of Academicians)
Abstract Full Text Extensive Summary
Gamze BAYIN, Gözde TEREKLİ YEŞİLAYDIN
Hemşirelerde Örgütsel Sapma Davranışının Analizi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği (Analysis of Nurses’ Organizational Deviant Behaviour: An Example of a University Hospital)
Abstract Full Text Extensive Summary
Batuhan KOCAOĞLU
Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği (Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case)
Abstract Full Text Extensive Summary
İsmail TOKMAK
Duygusal Emek ile İşe Yabancılaşma İlişkisinde Psikolojik Sermayenin Düzenleyici Etkisi (The Moderating Effect of Psychological Capital In The Relation Between Emotional Labor And Work Alienation)
Abstract Full Text Extensive Summary
Aslı ALBAYRAK
Hava Limanı Restoranlarında Hizmet Kalitesinin Önem Performans Analiziyle Değerlendirilmesi (Service Quality Assessment of an Airport Restaurants Using Important Performance Analyze)
Abstract Full Text Extensive Summary
Arzu KILIÇLAR, Ertuğrul DÜZGÜN
Yöneticilerin Liderlik Davranışları ile İşgörenlerin İş Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Ankara’daki Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama (The Impact of Managers’ Leadership Behaviors on Job Satisfaction of Employees: A Practice Used In The Lodging Facilities In Ankara)
Abstract Full Text Extensive Summary
Cihangir BAYCAN, M. Fatih HARMANCI
İnsan Kaynakları İstihdamında İlçe Emniyet Müdürlükleri için Çok Faktörlü Personel Dağılım Modeli (A Multifactorial Personnel Distribution Model in the Human Resources Employment for the District Police Departments)
Abstract Full Text Extensive Summary
Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT, Aysel DEMİR
Türk Bankacılık Sektöründe Kredi Riski ve Yönetimine İlişkin Bir Uygulama: Türkiye Garanti Bankası Örneği (An Application Relating To Credit Risk and Credit Risk Management in Turkish Banking System: The Case of Turkey Garanti Bank )
Abstract Full Text Extensive Summary
Nevran KARACA, Tansel HACIHASANOĞLU, Şuayyip Doğuş DEMİRCİ
TMS 39 ve TFRS 9 Standartları Kapsamında Endeks Opsiyon Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi- BİST 30 Endeks Opsiyon Sözleşmeleri Örneği (Recognition For Index Option Contracts Under IAS 39 And IFRS 9 – The Case Of Option Contracts Bound To BIST 30 Index)
Abstract Full Text Extensive Summary
Çağrı KÖROĞLU, Rafet AKTAŞ
Turizm Sektöründe Kurumsal Yönetim Anlayışı ve İç Denetim İlişkisi: Marmaris Bölgesinde Bir Uygulama (The Relationship between Corporate Governance Approach and Internal Audit in Tourism Sector: An Application in Marmaris Region)
Abstract Full Text Extensive Summary
READ MORE