TOP

2014 CİLT 6, SAYI 1


Contents

Kapak  İçindekilerHakem Kurulu
Elahe GHIASI, Reza Moosavi MOHSENI, Jalil Khodaparast SHIRAZI
Banking and Stock Markets in Iran: Are They Complements or Substitutes
Özet Tam MetinGenişletilmiş İngilizce Özet
Gönül KAYA ÖZBAĞ
A Research on the Relationships among Perceived Organizational Climate, Individual Creativity and Organizational Innovation
 Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
Ayşe ÇELİK
A Focus on Far Eastern Tourists – Tour Operator Selection Criteria

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
Hidayet TİFTİK, Mustafa ZİNCİRKIRAN
“Angel Investors” in Entrepreneurship: An Assessment on Turkey Model

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
Dursun YENER
The Effect of Religiosity on Product Involvement in a Muslim Society

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
Osman ULUYOL, Fuat LEBE, Yusuf Ekrem AKBAŞ
Firmaların Finansal Kaldıraç Oranları ile Öz Sermaye Karlılığı Arasındaki İlişki: Hisseleri Borsa İstanbul (BİST)’da İşlem Gören Şirketler Üzerinde Sektörler Bazında Bir Araştırma (The Relation between Financial Leverage and Return on Equity of the Companies: A Research on the Companies Traded on İstanbul Stock Exchange in the Base of Industries)

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
Nilüfer DALKILIÇ, Şerafettin SEVİM, Eyyüp GÜLBANDILAR
Hayat Sigortalarında Bulanık Mantık Yöntemi ile Risk Değerleme Modeli (Risk Assesment Model with Fuzzy Logic Method in Life Insurance)
 Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
Birsel SABUNCU
KOBİ’lerde Yenilik ve Engellerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma: Denizli Örneği (A Study on the Innovation in SMEs and the Identification of the Obstacles: The Case of Denizli)

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
Hikmet ULUSAN
Borsa İstanbul Pay Piyasası’na Kayıtlı Şirketlerde Yönetimin Uzun Vadeli Finansal Olmayan Varlıkları Gerçeğe Uygun Değeri İle Raporlama Kararının Belirleyicileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma
(An Empirical Study on the Determinants of Management’s Decision for Reporting Long Term Non-Financial Assets at Fair Value in Companies Listed on Borsa Istanbul Equity Market)

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
Aynur PALA, Dilek TEKER
AB-27 Ülkeleri ve Türkiye’de Ekonomik Büyümeyi Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Statik Panel Veri Modeli Uygulaması
(Determinants of Economic Growth for EU-27 Countries and Turkey: An Implementation with Static Panel Model)

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
Aykut EKİYOR
Türkiye’de Faaliyette Bulunan GSM İşletmelerinin Sundukları Hizmetlerin Algılama Haritaları Yardımıyla Konumlandırılması
(Placement of the Services with the help of Perception Maps presented by the GSM Operators Facilitating in Turkey)

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
Hüseyin ÖZDEMİR, Ali YAYLI
Tüketicilerin Helal Sertifikalı Ürün Tercihleri Üzerine Bir Araştırma İstanbul İli Örneği (A Study on the Preferences of Consumers of Halal-Certified Products A Case Study of İstanbul)
 Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet 
Ebru TÜMER KABADAYI, Alev KOÇAK ALAN
Deneyimsel Pazarlama: Pazarlamadaki Artan Önemi (Experiential Marketing: Growing Importance in Marketing)

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
Cemalettin DEMİRELİ, Metin ULUKÖY, Yavuz AKÇİ
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri İle Pazarlama Bilgi Sistemleri İlişkisine Yönelik Ampirik Bir Araştırma (Enterprise Resource Planning Systems and Relationship Marketing Information System for an Empirical Research)

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
Emrah ÖZSOY, Osman USLU, Ahmet KARAKİRAZ, Mustafa
İş Tatmininin Ölçümünde Ölçek Kullanımı: Lisansüstü Tezleri Üzerinden Bir İnceleme (The Usage of Scales in Measuring Job Satisfaction: An
Inquiry on the Graduate Theses)

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
Mehmet Merve ÖZAYDIN, Ömer ÖZDEMİR
Çalışanların Bireysel Özelliklerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir Kamu Bankası Örneği (The Effects of Employees’ Individual Characteristics on Job Satisfaction: A Public Bank Case)
 Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
Melisa ERDİLEK KARABAY
İş Stresi İle Örgütsel Bağlılığın Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Araştırma (An Investigation of the Effects of Workrelated- Stress and Organizational
Commitment on Organizational Citizenship Behavior: A Research on Banking Industry)
 Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
Müfide Şule EREN
Güçlendirme ile Nicel İşletme Performansı Arasındaki İlişkide Örgüte Güven ve Duygusal Bağlılığın Aracılık Etkileri (The Mediating Effects of Trust in Organization and Affective Commitment on the Relationship between Empowerment and Quantitative Business Performance)
 Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
Arzu KILIÇLAR, Melda HARBALIOĞLU
Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Antalya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma (Relationship between Organizational Silence and Organizational Citizenship Behavior: A Case Study on Five Stars Hotels in Antalya)

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
Ahmet TAYFUN, Ozan ÇATIR
Hemşirelerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi (Organizational Cynicism Levels of the Nurses)

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
Savaş ARTUĞER, Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ
Destinasyon İmajı İle Destinasyon Kişiliği Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (A Research for Determining the Relationship between Destination Image and Destination Personality)

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
Atınç OLCAY, İbrahim GİRİTLİOĞLU, Esra ÇIKMAZ
Otel İşletmelerinde Çalışan Personelin İletişim Yeterlilik Düzeyi: Gaziantep
Bölgesinde Bir Araştırma (Communication Sufficiency Level of the Hotel Staff: A Research in Gaziantep Region)

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
DEVAMI