[1]
Aknar, A. ve Başçı, A. 2024. Otel Çalışanlarının İşe Yabancılaşmalarının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Tükenmişliğin Aracı Rolü; TR83 Bölgesinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi. 16, 1 (Mar. 2024), 14–29. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1773.