Öztürk, N., & Çankaya, M. (2021). Psikolojik Sermayenin Örgütsel Bağlılığa Etkisinde Dönüştürücü Liderliğin Aracılık Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), 1082–1092. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1185