Kalfaoğlu, S., Attar, M., & Tekin, E. (2021). Etik Liderliğin Örgüt Kültürüne Etkisinde Örgütsel Adaletin Aracılık Rolünün Araştırılması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), 1107–1126. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1187