Begenirbaş, M., Gökmen, Y., & Can Yalçın, R. (2021). Mesleki Özdeşleşme ve Psikolojik Sahiplenme Çalışanların İş Biçimlendirmelerine Etki Eder Mi?: Hizmet Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), 1127–1143. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1188