Erkılıç, E. (2021). Otantik Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Adanmışlık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Trabzon Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), 1512–1522. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1212