Yalap, O., Sobacı, F., Baygın, E., & Ünüvar, H. (2021). İş Becerikliliği, Duygusal Bağlılık ve Örgüt Temelli Öz Saygının Lider-Üye Etkileşimi Kapsamında İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), 1647–1665. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1221