Cesur, E., & Yılmaz, T. (2021). Banka, Kredi, Sigorta ve Risk Kavramlarına İlişkin Bankacılık ve Sigortacılık Öğrencilerinin Metaforik Algılarının Değerlendirilmesi (Sakarya İli Örneği). İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), 1712–1736. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1225