Çetintürk, İbrahim. (2021). Hizmet Kalitesinin Kurumsal İmaj Üzerindeki Etkisi: Kamu Hastanesinde Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2223–2231. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1257