Sağtaş, S. (2022). Sosyal Medya Reklamlarının Marka Değeri Üzerindeki Etkisi: Instagram Reklamları Üzerine Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), 203–218. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1375