Dinç Cavlak, Özge, & Ersoy, A. S. (2022). Düşünme Stillerinin Aşırı Öz Güven Yanlılığı Üzerindeki Etkisinde Risk Tutumunun Düzenleyici Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), 671–685. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1403