Bayrakçı, E. (2022). Hemşirelerde İşten Ayrılma Niyeti ve Performans İlişkisi: Covid-19 Tükenmişliğinin Düzenleyici Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), 835–845. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1413