Ertaş, A., & Orhan, M. (2022). İş Ahlakı Uygulamalarının Örgütsel Performansa Etkisi: Özel Hastaneler Üzerine Bir Saha Araştırması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), 905–918. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1417