Özkan, Özgür. (2022). Sermaye Piyasası Enflasyon Teorisinin Analizi: Bankacılık Sektörü Üzerinden Türkiye Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(2), 1201–1212. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1436