Şener, M., Yıldıran, C., & Fidan, Y. (2022). Pozitif Psikolojik Sermaye ile Duygusal Zekâ Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 1711–1729. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1466