Başçı, A. Z., & Geçikli, F. (2022). İletişim İklimi ile Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 1920–1936. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1480