Varışlı, N. (2022). Dönüşümcü Liderlik Uygulamalarının, Çalışanların Performansına Etkilerine Yönelik Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 2030–2049. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1487