Gençer, K., & Keşkekçi, D. (2022). Yiyecek İçecek İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Şikâyetlerin Değerlendirilmesi: İstanbul’da Yer Alan Uzak Doğu Restoranları Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 2470–2481. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1514