Şen Demirci, T., & Marşap, A. (2022). Algılanan Kurumsal İtibarın Örgütsel Çekicilik, Örgütsel Özdeşleşme ve Duygusal Emek Üzerine Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(4), 3123–3147. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1553