Elibol, F. (2023). Bakımevlerinde İçsel Pazarlamanın Örgütsel Bağlılık Düzeyine Etkisi: Özel Engelli Bakım Merkezleri Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), 231–242. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1583