Durmuş, Şerif. (2023). İş Becerikliliğinin Bilimsel Haritalar Tekniğiyle Bibliyometrik Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), 367–378. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1592