Eş, A., Mutlu, H. T., Zholdybekova, B., & Akçakale, C. Şiar. (2023). Üniversite Çalışanlarının Algıladığı Örgütsel Desteğin İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Kazakistan Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), 732–750. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1615