Savsar, C. (2023). Muhasebe Meslek Mensuplarında Mesleki Tükenmişlik Düzeyinin Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma: Çorum İli Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(3), 2371–2385. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1718