Aknar, A., & Başçı, A. (2024). Otel Çalışanlarının İşe Yabancılaşmalarının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Tükenmişliğin Aracı Rolü; TR83 Bölgesinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 16(1), 14–29. https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1773