Kalfaoğlu, Serap, Melis Attar, ve Ertuğrul Tekin. 2021. “Etik Liderliğin Örgüt Kültürüne Etkisinde Örgütsel Adaletin Aracılık Rolünün Araştırılması”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (2):1107-26. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1187.