Kaynak, İnan. 2021. “İş Güvencesizliğinin Tükenmişliğe Etkisinde İş Yükü Algısının Rolü”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (2):1907-22. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1236.