Küçükkocaoğlu, Güray, ve Nimet Çakır. 2021. “Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Yabancı Portföy Akımlarını Etkileyen Makroekonomik Faktörler”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (3):2320-39. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1264.