İrge, Necmiye Tülin. 2022. “Çevresel Duyarlılığın Çalışanların Yeşil Örgütsel Davranışlarına Etkisinde Kişilik Özelliklerinin Aracı Rolü”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14 (2):1293-1315. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1442.