Şener, Merve, Canan Yıldıran, ve Yahya Fidan. 2022. “Pozitif Psikolojik Sermaye Ile Duygusal Zekâ Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14 (3):1711-29. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1466.