Başçı, Ahmet Ziya, ve Fatma Geçikli. 2022. “İletişim İklimi Ile Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14 (3):1920-36. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1480.