Gençer, Kansu, ve Defne Keşkekçi. 2022. “Yiyecek İçecek İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Şikâyetlerin Değerlendirilmesi: İstanbul’da Yer Alan Uzak Doğu Restoranları Örneği”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14 (3):2470-81. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1514.