Şen Demirci, Tuğba, ve Akın Marşap. 2022. “Algılanan Kurumsal İtibarın Örgütsel Çekicilik, Örgütsel Özdeşleşme Ve Duygusal Emek Üzerine Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14 (4):3123-47. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1553.