Eş, Abdulhamit, Hakan Tahiri Mutlu, Bazarkul Zholdybekova, ve Cihat Şiar Akçakale. 2023. “Üniversite Çalışanlarının Algıladığı Örgütsel Desteğin İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Kazakistan Örneği”. İşletme Araştırmaları Dergisi 15 (1):732-50. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1615.