Savsar, Cihat. 2023. “Muhasebe Meslek Mensuplarında Mesleki Tükenmişlik Düzeyinin Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma: Çorum İli Örneği”. İşletme Araştırmaları Dergisi 15 (3):2371-85. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1718.