Aknar, Ahmet, ve Ayhan Başçı. 2024. “Otel Çalışanlarının İşe Yabancılaşmalarının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Tükenmişliğin Aracı Rolü; TR83 Bölgesinde Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi 16 (1):14-29. https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1773.