Bayazıt, Ateş, ve Gökçe Bahar Gürbüzer. 2024. “Dinamik Yetenekler Yaklaşımına Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz”. İşletme Araştırmaları Dergisi 16 (1):368-80. https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1796.