Özdemir, O. ve Özdemir, K. (2021) “Oyunlaştırma Uygulamalarının Marka Etkileşimi ve Marka Sadakati Üzerine Etkisi: Bursa İli Üzerine Bir Araştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), ss. 1712–1721. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1109 (Erişim: 8 Aralık 2023).