Kendir, H. (2021) “Otel İşletmesi Çalışanlarında İş Stresinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Görev Yapılan Departmanın Moderatör Rolü”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(4), ss. 3421–3432. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1224 (Erişim: 7 Aralık 2022).