Oral, C. ve Geçdoğan, S. (2021) “Kurumsal Sürdürülebilirlik Ölçümü İçin AHP ve TOPSIS Yöntemlerinin Kullanılması: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(4), ss. 4166–4183. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1276 (Erişim: 7 Aralık 2022).