Kurt, Y., Nazik, M. H. ve Işın, A. (2021) “Otel İşletmelerinde Gıda İsrafına Yönelik Davranışların İşletme Karlılığına Etkisi: Eskişehir Örneği”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(4), ss. 4365–4379. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1289 (Erişim: 12 Ağustos 2022).