Özdemir, T. (2021) “Yöneticilerin Yönetsel Becerilerinin Çalışanların Yaşam Doyumları Üzerine Etkisi: İlköğretim Öğretmenleri Üzerinde Bir İnceleme”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), ss. 1288–1305. doi: 10.20491/isarder.2021.1199.