Gizlier, Ömer ve Yıldız, B. (2021) “Algılanan Aşırı Nitelikliliğin Çalışanların Kariyerizm Eğilimleri ve Sosyal Kaytarma Davranışları Üzerindeki Etkisi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), ss. 2162–2173. doi: 10.20491/isarder.2021.1253.