Akın, M. ve Özdevecioğlu, M. (2021) “İşyerindeki Dışlanmanın, İşyerindeki Sapkın Davranışlar Üzerindeki Etkisi: Personelin Düzenleyici Odağının Rolü”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), ss. 2916–2926. doi: 10.20491/isarder.2021.1298.