Sağtaş, S. (2022) “Sosyal Medya Reklamlarının Marka Değeri Üzerindeki Etkisi: Instagram Reklamları Üzerine Bir Uygulama”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), ss. 203–218. doi: 10.20491/isarder.2022.1375.