Dinç Cavlak, Özge ve Ersoy, A. S. (2022) “Düşünme Stillerinin Aşırı Öz Güven Yanlılığı Üzerindeki Etkisinde Risk Tutumunun Düzenleyici Rolü”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), ss. 671–685. doi: 10.20491/isarder.2022.1403.