Ertaş, A. ve Orhan, M. (2022) “İş Ahlakı Uygulamalarının Örgütsel Performansa Etkisi: Özel Hastaneler Üzerine Bir Saha Araştırması”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), ss. 905–918. doi: 10.20491/isarder.2022.1417.