Özkan, Özgür (2022) “Sermaye Piyasası Enflasyon Teorisinin Analizi: Bankacılık Sektörü Üzerinden Türkiye Örneği”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(2), ss. 1201–1212. doi: 10.20491/isarder.2022.1436.