İrge, N. T. (2022) “Çevresel Duyarlılığın Çalışanların Yeşil Örgütsel Davranışlarına Etkisinde Kişilik Özelliklerinin aracı Rolü”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(2), ss. 1293–1315. doi: 10.20491/isarder.2022.1442.