Şener, M., Yıldıran, C. ve Fidan, Y. (2022) “Pozitif Psikolojik Sermaye ile Duygusal Zekâ Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), ss. 1711–1729. doi: 10.20491/isarder.2022.1466.